Kursy maturalne

Kurs obejmuje kompleksowe przygotowanie ucznia klasy maturalnej do egzaminu dojrzałości, tak aby utrwalona na kursie wiedza i umiejętności zaowocowały zaliczeniem egzaminu z jak najlepszym wynikiem punktowym, otwierając tym samym drogę do wymarzonej uczelni wyższej.
Zajęcia na kursie prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli z bardzo dobrym przygotowaniem dydaktycznym i metodycznym.
Małe grupy uczniów uczestniczących w zajęciach zapewniają dużą skuteczność nauczania, intensyfikacje podejścia indywidualnego
do każdego uczestnika kursu i przyjazną atmosferę podczas zajęć. Bezstresowe, a zarazem intensywne  powtarzanie materiału jest jednym z kluczowych czynników gwarantującym uzyskanie wysokich punktacji na egzaminie przez absolwentów naszego kursu. Miejsce i harmonogram realizowanych zajęć jest dobierany w ścisłym porozumieniu z uczestnikami jak i ich Rodzicami, co gwarantuje optymalizację życia rodzinnego w odniesieniu do wybranych form zajęć pozalekcyjnych. Rodzice na każdym etapie realizacji kursu są informowani o jego przebiegu, zwłaszcza w zakresie informacji dotyczących postępów ucznia w przygotowywaniu się do egzaminu, wskazaniem jego mocnych i słabszych stron, wskazaniu tych elementów programu, które jeszcze wymagają uzupełnienia poprzez pracę samodzielną w domu, itp.

Dydaktycy prowadzący kurs przygotowują materiały szkoleniowe, zadania i ćwiczenia zgodnie z aktualnymi informacjami i obserwacjami z lat ubiegłych, bazując na dużej puli testów stosowanych w przeszłości podczas egzaminów maturalnych oraz na opracowaniach niezależnych wydawnictw edukacyjnych.

Wszystkie zajęcia na kursie oraz wyniki egzaminów jakie uzyskują nasi absolwenci są monitorowane i na podstawie ewaluacji tych danych zajęcia na kursie są stale doskonalone przez najbardziej doświadczonych dydaktyków.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszej Akademii ! 

Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli poprzez nasze działania, uczestnicy osiągną swój kolejny sukces zdając z wysoką punktacją egzamin maturalny.